Simonly abonnementen.nl
Voorwaarden
 

 

Algemene voorwaarden van Simonly-abonnementen.nl

 

Alle simonly-abonnementen zijn speciale aanbiedingen (kortingspercentage op een regulier abonnement) voor bepaalde tijd, na deze aanbiedingsperiode worden simonly- abonnementen altijd naar de standaard reguliere abonnementsvormen omgezet! Ook zullen de abonnementen jaaarlijks verhoogd worden vorgens de CBS Consumenten prijsindex over het voorgaande kalenderjaar. De aanpassing geldt uitsluitend als op die datum meer dan 3 maanden van uw contractstermijn verstreken zijn.

 

Garantie en Service.

 

Simonly-abonnementen.nl is een internetaanbieder, die alle producten aanbiedt zonder service. Dit betekend dat alle gekochte toestellen, bij ‘n defect, zelf opgestuurd moeten worden naar:

 

Dynafix group bv

Daelderweg 21

6361 HK  Nuth

045-5245778

 

Alle producten hebben standaard fabrieksgarantie van 1 jaar, accessoires 3 maanden garantie, tenzij anders overeengekomen. De fabrieksgarantie wordt daar afgehandeld, ook kan men zich wenden tot de vele service-points.  Alle service voor abonnementen, kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de netwerken of providers.

 

De garantie vervalt indien de opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

 

-een onecht gebruik van de artikelen

-het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zoals die door de producent zijn voorgeschreven.

-het laten vallen of stoten of anders zins aan schokken of drukken onderwerpen van de artikelen.

-het door opdrachtgever veroorzaakte water en vochtschaden.

-het wijzigen van imei of serienummers of  openen van de apparaten.

-het door de opdrachtgever (laten) verwijderen van een sim-lock.

-virusbesmetting

 

De opdracht gever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

 

Betaling.

 

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden, dit betekend in praktijk dat de betaling voor levering moet geschieden door overmaking van het bedrag van de faktuur op de rekening van Simonlyabonnementen.nl (girorekening 4444247)

 

Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt verkocht zullen de facturen door opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door simonly-abonnementen.nl aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden.

 

Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswegen in verzuim; in dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van simonly-abonnementen.nl  op de opdrachtgever direct opeisbaar. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incassokosten/ juristen vergoeding.

 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens simonly-abonnementen.nl onmiddellijk opeisbaar.

  

Eigendomsvoorbehoud.

 

De eigendom van de geleverde zaken wordt door simonly-abonnementen.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Simonly-abonnementen.nl, alsmede op de tussen Simonlyabonnementen.nl en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

    

Aanbiedingen op de website of andere aanbiedingen van Simonly-abonnementen.nl die betrekking hebben op een (GSM-)abonnement (waaronder tevens valt een overeenkomst terzake van de aansluiting op en/of het gebruik van een netwerk voor bijvoorbeeld (mobiele of vaste) telefonie, internet en/of een ander communicatiemiddel), zijn uitsluitend gericht op het tot stand brengen van een dergelijke overeenkomst tussen de netwerkaanbieder in kwestie en de opdrachtgever. Dergelijke aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat — onverminderd de gebondenheid van de opdrachtgever na acceptatie - de netwerkaanbieder te allen tijde gerechtigd is om het door de opdrachtgever geaccepteerde vrijblijvende aanbod, zoals dat door Simonly-abonnementen.nl is kenbaar gemaakt, te herroepen. Simonly-abonnementen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk als de netwerkaanbieder besluit om de overeenkomst te herroepen of niet aan te gaan.

 

Door zich op de website van simonly-abonnementen.nl of anderszins akkoord te verklaren met het vrijblijvende aanbod terzake van het afsluiten van een hier bedoeld (GSM-)abonnement, komt er onmiddellijk een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en de netwerkaanbieder in kwestie, zij het dat zowel simonly-abonnementen.nl als de betreffende netwerkaanbieder gerechtigd is om deze overeenkomst alsnog te herroepen. Simonly-abonnementen.nl is in ieder geval tot herroeping of ontbinding bevoegd binnen vijf werkdagen na ontvangst van het door de opdrachtgever ondertekende contract met de bijbehorende bijlagen alsook wanneer het contract en/of de bijbehorende bijlagen onvolledig zijn of niet volledig of niet correct zijn ingevuld. De netwerkaanbieder is in ieder geval tot herroeping of ontbinding bevoegd als blijkt dat de opdrachtgever niet voldoende solvabel is, in het verleden nalatig is geweest bij de nakoming van (andere) overeenkomsten (terzake van een GSM- of een ander abonnement bij dezelfde of een andere netwerkaanbieder) of onjuiste gegevens heeft verstrekt.

 

Bij het afsluiten van een (GSM-)abonnement, treedt Simonly-abonnementen.nl slechts op als tussenpersoon, in die zin dat Simonly-abonnementen.nl zelf niet als partij betrokken is bij of gebonden raakt aan een eventueel totstandgekomen abonnementsovereenkomst tussen de netwerkaanbieder en de opdrachtgever. Dit betekent tevens dat op deze abonnementsovereenkomst tussen de netwerkaanbieder en de opdrachtgever de algemene voorwaarden van de netwerkaanbieder van toepassing zijn.

 

Aangezien Simonly-abonnementen.nl zelf geen partij is bij de hiervoor bedoelde abonnementsovereenkomst tussen een netwerkaanbieder en de opdrachtgever, is Simonlyabonnementen.nl niet verantwoordelijk voor of betrokken bij de nakoming of uitvoering van die overeenkomst, op welke wijze dan ook, zodat Simonly-abonnementen.nl op geen enkele manier door de opdrachtgever voor eventuele tekortkomingen of klachten aansprakelijk kan worden gesteld. Voor klachten en andere aangelegenheden terzake van een abonnement of de uitvoering daarvan, dient de opdrachtgever zich te wenden tot de netwerkaanbieder met wie hij de overeenkomst heeft gesloten.

 

Indien de opdrachtgever een (GSM-)abonnement heeft afgesloten en op basis van een terugstortingsbewijs in aanmerking komt voor een bonus, ontvangt hij die bonus binnen zes tot acht weken na het sluiten van de abonnementsovereenkomst op een door hem opgegeven Nederlandse bank- of girorekening.

 

Voorzover — direct of indirect — in samenhang met het afsluiten van een (GSM-)abonnement door Simonly-abonnementen.nl één of meer GSM-toestellen worden aangeboden, komt er gelijktijdig met het totstandkomen van de abonnementsovereenkomst tussen de netwerkaanbieder en de opdrachtgever een koopovereenkomst tot stand tussen Simonly-abonnementen.nl en de opdrachtgever terzake van de (af)levering van die GSM-toestellen. Op deze koopovereenkomst tussen Simonly-abonnementen.nl en de opdrachtgever zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, behoudens de bepalingen in dit artikel die uitsluitend betrekking hebben op abonnementen.

   

Alle aanbiedingen en offertes van Simonly-abonnementen.nl zijn vrijblijvend. Door zich op de website van Simonly-abonnementen.nl of anderszins akkoord te verklaren met het vrijblijvende aanbod terzake van de koop of (bij)levering van een GSM-toestel, ongeacht of dit gelijktijdig met het afsluiten van een abonnement bij een netwerkaanbieder geschiedt, komt er onmiddellijk een overeenkomst tot stand tussen simonly-abonnementen.nl en de opdrachtgever tot (af)levering van een GSM-toestel van het in het aanbod genoemde merk, soort en type overeenkomstig de in het aanbod genoemde prijs en onder toepasselijkheid van de in het aanbod omschreven bepalingen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden van simonly-abonnementen.nl een onderdeel uitmaken,

 

Indien een vrijblijvend aanbod van Simonly-abonnementen.nl door de opdrachtgever is aanvaard, is er een bindende overeenkomst tussen partijen totstandgekomen, zij het dat simonly-abonnementen.nl gerechtigd is deze te herroepen. Simonly-abonnementen.nl is in ieder geval tot herroeping bevoegd binnen vijf werkdagen na ontvangst van het door de opdrachtgever ondertekende contract met de bijbehorende bij lagen alsook wanneer het contract en/of de bijbehorende bijlagen onvolledig zijn of niet volledig of niet correct zijn ingevuld.

   

Levering geschiedt onder rembours tenzij anders is overeengekomen.

 

Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Simonly-abonnementen.nl behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven, de bezorgkosten voor toestellen bedragen  € 15,00

 

Simonly-abonnementen.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

 

Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat simonly-abonnementen.nl deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 

Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is simonly-abonnementen.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever.

 

De door Simonly-abonnementen.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens de overmacht met nooit meer dan vier weken overschrijden. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Simonly-abonnementen.nl tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Simonly-abonnementen.nl

  

Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Simonly-abonnementen.nl geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Simonly-abonnementen.nl gemotiveerd binnen uiterlijk 24 uur na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en simonly-abonnementen.nl kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 24 uur termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Simonly-abonnementen.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

 

Simonly-abonnementen.nl aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel  slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Simonly-abonnementen.nl op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Simonly-abonnementen.nl deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde. Dus nieuw en ongebruikt.

 

Voor natuurlijke personen die bij het afsluiten van een (GSM-)abonnement (waaronder tevens valt een overeenkomst terzake van de aansluiting op en/of het gebruik van een netwerk voor bijvoorbeeld (mobiele of vaste) telefonie, internet en/of een ander communicatiemiddel) of het sluiten van een overeenkomst terzake van de verkoop of levering van een GSM-toestel niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zgn. ‘consumenten’), gelden daarnaast de bepalingen in het onderhavige artikel.

 

Consumenten die een abonnementsovereenkomst met een netwerkaanbieder hebben gesloten, zijn bevoegd om gedurende zeven werkdagen na het totstandkomen van die overeenkomst zonder opgave van redenen tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De ontbinding dient plaats te vinden door verzending per Post aan de desbetreffende netwerkaanbieder van een daartoe strekkende schriftelijke ontbindingsverklaring. De consument heeft de hier bedoelde ontbindingsbevoegdheid niet, wanneer de netwerkaanbieder inmiddels met instemming van de consument is begonnen met de nakoming van de abonnementsovereenkomst, bijvoorbeeld door de consument in staat te stellen van het netwerk gebruik te maken.

 

Consumenten die een overeenkomst terzake van de verkoop of levering van een GSM-toestel hebben gesloten met Simonly-abonnementen.nl, zijn niet bevoegd om na ontvangst van het desbetreffende GSM-toestel die overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

De ontbinding van een abonnementsovereenkomst, op welke grond dan ook, heeft op zichzelf géén gevolgen voor de overeenkomst terzake van de verkoop of levering van een GSM-toestel met Simonly-abonnementen.nl, ook niet wanneer aan het gekochte GSM-toestel een dienst is gekoppeld uit hoofde van een abonnementsovereenkomst met een netwerkaanbieder, en andersom heeft de ontbinding van een overeenkomst terzake van de verkoop of levering van een GSM-toestel, op welke grond dan ook, op zichzelf geen gevolgen voor de abonnementsovereenkomst met de bewuste netwerkaanbieder.

 

Wanneer de consument een artikel naar Simonly-abonnementen.nl stuurt, dient hij wel de kosten van de zending aan Simoly-abonnementen.nl volledig zelf te dragen.

   

Consument is verplicht om in geval van ontbinding van de overeenkomst het GSM-toestel aan Simonly-abonnementen.nl terug te leveren in dezelfde — onbeschadigde en ongebruikte — staat als waarin het GSM-toestel destijds aan hem is afgeleverd, inclusief het originele verpakkingsmateriaal.

 

Simonly-abonnementen.nl is gerechtigd om de terugbetaling van de eventueel reeds voor de ontbinding betaalde koopprijs of een andere door de consument betaalde vergoeding op te schorten totdat Simonly-abonnementen,nl het eerder aan de consument afgeleverde GSM-toestel in dezelfde — onbeschadigde en ongebruikte - staat terug heeft ontvangen. De consument kan van Simonly-abonnementen.nl in geen geval (terug-)betaling eisen van eventuele kortingen of andere voordelen die hij terzake van de abonnementsovereenkomst heeft genoten.

 

Het bepaalde in artikel geldt alleen wanneer het GSM-toestel in dezelfde — onbeschadigde en ongebruikte — staat aan Simonly-abonnementen.nl wordt teruggegeven, derhalve alléén voorzover de consument nog geen gebruik heeft gemaakt van het aan hem door Simonly-abonnementen.nl afgeleverde GSM-­toestel. Er is nog geen sprake van gebruik van het GSM-toestel als de consument of een derde het GSM-toestel slechts uit de doos of uit zijn verpakking heeft gehaald. Van gebruik van het GSM-­toestel is in ieder geval wel sprake als het GSM-toestel te eniger tijd is aangesloten geweest op een netwerk voor vaste of mobiele telefonie of een andere vorm van communicatie of als de consument of een derde het GSM-toestel heeft gebruikt voor het ontvangen of het verzenden van berichten, alles in de meest ruime zin van het woord.

 

Wanneer de consument de overeenkomst tot verkoop of levering van een GSM-toestel met Simonly-abonnementen.nl ontbindt uit hoofde van een aan hem toekomende ontbindingsbevoegdheid als bedoeld in Boek 7, titel 1, afdeling 9A (‘Overeenkomsten op afstand’) van het Burgerlijk Wetboek, heeft hij bij teruglevering aan Simonlyabonnementen.nl van een gebruikt GSM-toestel ten hoogste aanspraak op terugbetaling van de helft van het bedrag dat Simonly-abonnementen.nl op grond van de ontbinding van de overeenkomst anders verplicht zou zijn aan de consument terug te betalen. In elk geval is de consument een bedrag van € 50,-- verschuldigd wegens vermindering van de waarde van het GSM-toestel vanwege het gebruik dat inmiddels door de consument of een derde van het GSM-­toestel is gemaakt. Het voorgaande laat onverlet het recht van Simonly-abonnementen.nl om in geval van beschadigingen van het teruggegeven GSM-toestel de waardevermindering als gevolg van die schade afzonderlijk te verrekenen met de terug te betalen koopprijs of anderszins te verhalen op de consument.

 

Indien en voor zover Simonly-abonnementen.nl aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zullen zijn.

 

Simonly-abonnementen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.

 

Simonly-abonnementen.nl werkt zo zorgvuldig mogelijk. Fouten op onze internet-site kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

 

Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Simonly-abonnementen.nl en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Simonly-abonnementen.nl, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  

Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Simonly-abonnementen.nl over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Simonly-abonnementen.nl Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

  

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Simonlyabonnementen.nl. is het Nederlands recht van toepassing.

 

Niet door simonly-abonnementen.nl en Opdrachtgever, binnen uiterlijk 3 maanden, oplosbare geschillen zullen worden voorgelegd aan het bevoegd kantongerecht in Helmond of Eindhoven tenzij oplossing van betreffende geschillen door arbitrage.

 

Simonly-abonnementen.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant te Eindhoven onder nummer 160 64 355 waar ook deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd zijn.

 

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Simonly-abonnementen.nl  een overeenkomst aangaat.

 

Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch tussen Simonly-abonnementen.nl en de opdrachtgever tot stand komt.

 

Aanvulling Telfort:

 

Het tarief van uw abonnement of bundel wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd volgens de CBS

Consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar. De aanpassing geldt uitsluitend als op die datum meer dan 3 maanden uw contractstermijn verstreken zijn. Meer informatie?

www.telfort.nl/tarieven

  

   Contracttekst KPN  Verwijzing Algemene Voorwaarden Op deze aanvraag en de met KPN B.V.  (‘KPN’) tot stand te brengen overeenkomst(en) zijn de Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 (‘ de Voorwaarden’ ) en, indien u voor een service abonnement kiest, de Algemene Voorwaarden Toestel Service voor Abonnementen van toepassing. Indien u kiest voor BlackBerry zijn daarop tevens de Aanvullende Voorwaarden BlackBerry van toepassing. Voor bepaalde aanbiedingsvormen kunnen bijzondere voorwaarden of een Fair Use Policy (bij Mobiel Internet) gelden. Vraag daarnaar bij uw aankoop. Door ondertekening van dit formulier verklaart u de betreffende voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen. KPN gebruikt uw gegevens voor de in artikel 1:14 van de Voorwaarden en het Privacy Statement omschreven doeleinden. Daarin staat onder meer dat bij een aanvraag een BKR toetsing plaatsvindt en dat uw gegevens bij BKR worden geregistreerd. U geeft door middel van ondertekening van dit formulier uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de bij de aansluiting behorende persoons- en verkeersgegevens voor de bedoelde doeleinden, waaronder BKR toetsing en registratie. Het tarief van uw abonnement of bundel wordt jaarlijks op 1 oktober verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 juli – 30 juni. Deze verhoging geldt uitsluitend als op dat moment meer dan 3 maanden van uw contractstermijn zijn verstreken. Artikel 1:16, lid 4, van de Voorwaarden is niet van toepassing op deze verhoging. Meer informatie? Uitgebreide informatie over uw abonnement, waaronder alle tarieven, algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden vindt u ook op internet (www.kpn.com / www.hi.nl), of is telefonisch verkrijgbaar via 1200 (vanaf uw mobiele aansluiting) of 06-12001200 (vanaf een andere aansluiting). Op de websites vindt u ook informatie over eventuele veiligheidsrisico’s van het gebruik van de geboden diensten. 

simonly-abonnementen.nl

ST Servatiusstr 33

5473GA  Heeswijk Dinther

ING NL45INGB0675320291 

© SIMONLY 2006 Alle rechten voorbehouden